پشتیبانی مهندسی

کلیه فعالیت­های کاری این شرکت به صورت حرفه­ای و دانش محور بوده که با استفاده از پشتیبانی واحد مهندسی کارآمد، کیفیت خدمات مربوطه را به نحو قابل توجهی افزایش داده است. پیشنهادات ما همواره در جهت بهبود عملکرد، صرفه جویی در هزینه و انرژی و ترویج شیوه های پایدارتر می‌باشد.

از جمله خدمات ارائه شده:

  • آموزش
  • انتشارات
  • جداول محاسباتی
  • استانداردها