برنامه زمانی

ردیف

عنوان دوره ها

مدت(ساعت)

1

طراحی سیستمهای بخار

Steam system design

چهارروز

(24)

2

تعمیرات و نگهداری در سیستم های بخار

Steam system maintenance

چهارروز

(24)

3

بهبود راندمان و مدیریت انرژی در سیستمهای بخار

Energy saving and efficiency in steam system

دوروز

(14)

4

سیستم های کنترل بخار(دما، فشار، سطح)

System Control(Temperature, Pressure & Level)

دوروز

(14)

5

تله های بخار و خطوط کندانس

Steam traps & condensate system

دوروز

(14)

6

دوره فشرده ویژه صنایع

Intensive Steam course

چهارروز

(24)

7

سمینارها و کارگاه های آموزشی بخار

Seminars on steam system

یک روز

(8-2)